Regulamin

Regulamin

1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu.
2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z Regulaminem oraz podpisanie Oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.

3. Na ścianie wspinaczkowej wspinamy się oraz przebywamy tylko w czystym obuwiu zamiennym (sportowym). Stosowanie obuwia zamiennego dotyczy także dzieci.

4. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać samodzielnie osoby powyżej 16 roku życia, po przedstawieniu oświadczenia o zgodzie opiekuna prawnego oraz osoby dorosłe tzn. mające ukończone 18 lat.

5. Wspinanie osób dorosłych odbywa się na własną odpowiedzialność.

6. Osoby niepełnoletnie, do 16 roku życia, mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą przynajmniej jednego z Rodziców lub pod opieką osoby dorosłej upoważnionej przez przynajmniej jednego z Rodziców.

7. Wszyscy wspinający mają obowiązek zaznajomić się z niniejszym Regulaminem ścianki wspinaczkowej, a także zapoznać się z Instrukcją użytkowania każdego sprzętu oraz urządzenia, które wypożyczają (np. przyrządu asekuracyjnego lub uprzęży alpinistycznej).

Dozwolone jest instruowanie w tym zakresie przez licencjonowanego Operatora ścianki wspinaczkowej.

8. Za nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu a tym samym nad zachowaniem porządku podczas korzystania ze ścianki odpowiada Operator ścianki, którego decyzjom należy się bezwzględnie podporządkować.

Operator ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych oraz łamiące przepisy porządkowe i przepisy bezpieczeństwa.

9. W przypadku prowadzenia zorganizowanych zajęć na ściance, organizator tych zajęć ma obowiązek zadbać o to, aby zajęcia te były prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

PRZEPISY TECHNICZNE

1. Przed rozpoczęciem wspinania zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających, gdyż wspinaczka bez rozgrzewki grozi kontuzją!

2. Dopuszczalne jest wspinanie się bez asekuracji do wys. 3 m (ręce osoby wspinającej nie mogą przekraczać wysokości pierwszego ekspresu). Punkt ten nie dotyczy ściany boulderowej.

3. Wspinaczka dozwolona jest wyłącznie z asekuracją w uprzęży biodrowej używanej w zgodzie z Instrukcją obsługi i użytkowania opracowaną przez producenta uprzęży.

4. Dzieci o wadze do 40 kg powinny się wspinać w uprzęży pełnej, przeznaczonej dla dzieci.
5. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca!

6. Asekuracja jest przeprowadzana za pomocą liny wspinaczkowej przy użyciu przyrządu asekuracyjnego (np. typu „kubek” lub „gri gri” ), który obsługuje osoba asekurująca. Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła „ósemki” przestrzegając instrukcji producenta uprzęży.

8. Przy wspinaczce tzw. „na wędkę” należy pamiętać, aby asekurujący nie pozostawiał więcej niż

0,5 m tzw. luzu na linie.

9. Wspinający powinien „trzymać się” linii prostej pod górnym punktem asekuracyjnym (± 1,5 m), tak, aby w przypadku odpadnięcia uniknąć ruchu wahadłowego i możliwości potłuczeń.

10. Osoby uczące się oraz niedoświadczone w asekuracji powinny stosować dodatkową asekurację
(osoba trzecia trzymająca linę za przyrządem asekuracyjnym).

11. Po ukończeniu drogi wspinaczkowej, asekurujący partner opuszcza wspinającego na linie przy pomocy przyrządu asekurującego z prędkością nie większą niż 1m/s. Większa prędkość może grozić nadmiernym zużyciem liny lub przegrzewaniem się przyrządów asekuracyjnych (nawet oparzeniem!)

12. Na ściance wolno wspinać się używając rzeźby powierzchni samej ściany wspinaczkowej, w tym rys, szczelin, a nie tylko dokręcanych chwytów.

13. Zmian w lokalizacji chwytów, ich odkręcania, dokręcania i innych ingerencji dokonuje wyłącznie Operator ścianki.

14. Sprzęt stosowany do wspinania musi posiadać atest (znak CE oraz numer seryjny). Operator ścianki ma prawo nie dopuścić do wspinaczki osób z własnym sprzętem wspinaczkowym nie posiadającym atestu.

OGÓLNE ZASADY WSPINANIA

1. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do dyżurującego Operatora ścianki, aby Operator mógł dokonać instruktażu wstępnego w zakresie asekuracji górnej (ściana z liną).
2. Osoby korzystające z urządzenia do autoasekuracji – Trublue mają obowiązek zgłosić się do dyżurującego Operatora ścianki, aby Operator mógł dokonać instruktażu wstępnego w zakresie asekuracji. Osoby niepełnoletnie (do 16 roku życia) muszą być kontrolowane przez rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna wyznaczonego przez rodzica w zakresie poprawnego używania urządzenia Trublue.

3. Operator ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze ścianki.

4. Asekurować innych, mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do Operatora ścianki wspinaczkowej.

5. Wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez Operatora.

5. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ścianki.
6. Ze ścianki nie mogą korzystać osoby, które są pod wpływem środków odurzających. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania środków odurzających, np. alkoholu.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wspinający się z asekuracją, mają zawsze pierwszeństwo przed osobami uprawiającymi bouldering.

2. Podczas wspinania podłoga pod ścianką powinna być wolna od osób postronnych oraz od wszelkich zbędnych przedmiotów. W szczególności zaś, nie wolno kłaść ani zostawiać przyrządu asekuracyjnego, karabinka, zwiniętych lin, butelek z napojami itp.
3. Osoby, które aktualnie się nie wspinają oraz nie asekurują powinny przebywać w strefie wypoczynku (kanapy pod ścianą lub antresola).

4. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych

użytkowników ściany (dotyczy zarówno wspinania się z liną jak i boulderingu), w szczególności zaś:

a. przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu
b. wspinanie nad lub pod inną osobą

c. przechodzenie pod wspinającym oraz pomiędzy wspinającym a asekurującym

d. wspinanie z asekuracją oraz bouldering – jednocześnie na tej samej drodze wspinaczkowej

e. huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry

f. asekurowanie w nadmiernym oddaleniu od ściany
4. Ilość osób przebywających jednorazowo w strefie wspinaczkowej z liną określa dyżurujący Operator ścianki (max. 20 os.)
5. Osoby uprzednio zapisane, mają pierwszeństwo do korzystania ze ścianki wspinaczkowej.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować utratę życia lub zdrowia !